STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MIGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


Art.1
 1. Firma Spółki brzmi: Migam „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
 2. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

Art.2

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

 1. Działalność związana z tłumaczeniami;
 2. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 3. Działalność związana z oprogramowaniem;
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 5. Wydawanie książek;
 6. Działalność centrów telefonicznych (call center).

Art.3

Komplementariusz wnosi wkład pieniężny w wysokości 100,- zł (sto złotych).


Art.4
 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 50.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
 2. Kapitał zakładowy w wysokości 12.500,- (dwanaście tysięcy pięćset) złotych zostanie pokryty przed rejestracją spółki, zaś pozostała część zostanie pokryta do dnia 31 grudnia 2016 r.

Art.5

Komplementariuszem spółki jest „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czapli nr 27, kod 02-781.


Art.6
 1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zgromadzenie zwołuje komplementariusz.
 3. Walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu komplementariusza, a następnie spośród osób wskazanych przez akcjonariuszy następuje wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 4. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
 5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
 6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Zawiadomienie może być również wysłane akcjonariuszowi pocztą elektronną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.
 8. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

Art.7

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 roku.