MIGAM "RKPK" Sp. z o.o. S.K.A.

Migam.org

Projekt
zakończony

147

wspierających

Biznes

kategoria

Warszawa

miejscowość

50 zł

cena akcji

8000

liczba akcji

8%

procent akcji

Projekt zakończony

do zakończenia

Bierzesz ile zbierzesz

rodzaj oferty
76%
302 200 / 400 000 zł

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.


Spółka pod firmą MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (02-781), przy ulicy Czapli nr 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000538267, posiadająca NIP 9512387159, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w wysokości 12.500,00 zł, ogłasza o możliwości zapisywania się na akcje spółki.

Emisja akcji prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki.

Treść statutu Spółki została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2015 r., numer 52 (4683).

Zgodnie z planami finansowymi spółki, jej przychody będą kształtować się następująco:

Prognozowane przychody:

  • 2015: 1,5 mln zł
  • 2016: 3 mln zł
  • 2017: 7 mln zł

W wyniku emisji akcji, kapitał zakładowy Spółki ulegnie podwyższeniu z kwoty 50.000,00 zł do kwoty od 51.000,00 zł do 58.000,00 zł, tj. o kwotę od 1.000,00 zł do 8.000,00 zł, w zależności od ilości objętych akcji.

Przedmiotem emisji jest od 1.000 do 8.000 akcji imiennych serii B, o numerach od 1 do 8.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.000,00 zł do 8.000,00 zł. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 50,00 zł.

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 1.000 akcji.

Prawo poboru akcji przez akcjonariuszy Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób określony na stronie internetowej „investors.migam.org”. Aby subskrybować akcje należy wypełnić formularz zapisu, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi subskrybowanych akcji oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje nieważność zapisu.

Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w okresie subskrypcji akcji, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „investors.migam.org”.

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji akcji. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

ZAŁĄCZNIKI

Statut spółki
Formularz zapisu na akcje

Komentarze

Uwaga - każda wersja językowa portalu posiada oddzielne komentarze do projektu. Komentarze zamieszczane na naszym serwisie podlegają Regulaminowi komentowania.

Akceptujemy Bitcoin